Straipsniai

Mokykloje startuoja projektas „Kokybės krepšelis“

Spausdinti
Paskelbta: Antradienis, 03 lapkričio 2020

KKP

   Vilkaviškio r. Keturvalakių mokykla-daugiafunkcis centras dalyvauja Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamame projekte Nr. 09.2.1-ESFA-V-719-01–0001 ,,Kokybės krepšelis“. Projekto tikslas – pagerinti mokinių ugdymosi pasiekimus, įgyvendinant pokyčius savivaldybėse ir mokyklose.
   Tai tikslinė valstybės dotacija, suteikiama išimtinai mokinių pasiekimams gerinti. Lėšos skiriamos mokinių konsultacijoms, kitai mokymosi pagalbai, ugdymo aplinkai, tiriamajai ir kūrybinei mokinių veiklai organizuoti, mokytojų kvalifikacijai tobulinti ir kt. Skaityti plačiau: https://www.smm.lt/web/lt/naujienos/kokybes-krepselis
   Mokykloje sukurta projekto įgyvendinimo darbo grupė, kuri remiantis mokyklų ir savivaldybių turimais statistiniais, mokinių pasiekimų rezultatų, išorinio vertinimo ataskaitų ir kitais duomenimis parengė mokyklos veiklos tobulinimo planą. Rengiant planą bendradarbiauta su ŠMSM paskirtu konsultantu.
   Mokyklos veiklos tobulinimo plano įgyvendinimo trukmė – dveji mokslo metai (2020–2022 m. m.)
   Tikslinė grupė – 5–8 klasių mokiniai.
   "Kokybės krepšelio" sutartis Skaityti>>>
   "Kokybės krepšelio" veiklos tobulinimo planas Skaityti>>>

Informaciją parengė direktoriaus pavaduotoja ugdymui Aušra Biskienė

Tėvų švietimas. Paskaita tėvams

paskaita tevams   Kovo 3 d. dauguma mūsų mokyklos mokinių tėvų dalyvaudami nuotolinėje paskaitoje įrodė, kad taip pat nori tobulėti, gilinti bei plėsti savo žinias, kad jiems rūpi vaikų emocinė būsena, jiems svarbus jų indėlis siekiant vaiko asmeninės pažangos. Paskaitos tema aktuali „Vaikų ir paauglių mokymosi motyvacijos bei pasitikėjimo savimi stiprinimas, kuriant palankią emocinę aplinką namuose ir mokykloje“. Savo įžvalgomis dalinosi lektorė psichologė Asta Blandė, kuri jau daugiau nei penkiolika metų dalinasi žiniomis su tėvais, mokyklose dirbančiais pedagogais bei specialistais, vadovais, padeda įvairių įstaigų darbuotojams stiprinti asmeninius įgūdžius.
   Susitikimo metu lektorė kalbėjo apie tai, kad bręstančio žmogaus pasitikėjimas yra labai trapus, o emocinis pasaulis greit besikeičiantis. Šalia esančių tėvų ir pedagogų užduotis - pažinti, stengtis suprasti ir išmintingai nukreipti. Tai nėra paprasta, ypač, kai kiekvienas suaugęs ir augantis žmogus yra labai skirtingas. Psichologė kvietė pažinti savo vaiką ir paauglių pasaulį bei išgirsti, kokios nuostatos ir įgūdžiai padeda tai padaryti.
   Taigi, jei norime, kad vaikas noriai mokintųsi ir patirtų mokymosi džiaugsmą, pirmiausiai turime jam sudaryti sąlygas sėkmei bei gerai savijautai.

   Paskaita finansuota iš „Kokybės krepšelio“ projekto lėšų.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Aušra Biskienė

Mokykla atsinaujino mokymosi aplinkas bei ugdymo turinį papildė skaitmeninėmis priemonėmis

Keturvalakių mokykla-daugiafunkcis centras dalyvauja Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamame projekte Nr. 09.2.1-ESFA-V-719-01–0001 ,,Kokybės krepšelis“. Tai tikslinė valstybės dotacija, suteikiama išimtinai mokinių pasiekimams gerinti. Lėšos skiriamos mokinių konsultacijoms, kitai mokymosi pagalbai, ugdymo aplinkai, tiriamajai ir kūrybinei mokinių veiklai organizuoti, mokytojų kvalifikacijai tobulinti ir kt.
   Viena iš sričių, numatytų mūsų mokyklos veiklos tobulinimo plane, yra „mokymosi aplinkų ir priemonių atnaujinimas bei pritaikymas skirtingų gebėjimų ir poreikių mokiniams“. Iš šio projekto lėšų lapkričio-gruodžio mėnesiais trijuose kabinetuose įrengtos interaktyvios erdvės, t.y. 2 klasės, matematikos ir fizikos kabinetuose pakabinti interaktyvūs ekranai. Balandžio mėnesį yra numatyti mokytojų mokymai, kaip dirbti su šiais ekranais.
   Taip pat nuo lapkričio mėnesio 5–8 klasių mokiniams yra išpirktos licencijos Eduka klasėje. Tai leidžia mokytojui pritaikyti užduotis įvairių gebėjimų mokiniams, kad šie patirtų mokymosi sėkmę bei aukštesnių rezultatų.
Informaciją parengė direktoriaus pavaduotoja ugdymui Aušra Biskienė

N12620 N12621 N12622

Geresnių rezultatų link


   Siekis auginti mokinių, darančių individualią akademinę pažangą, skaičių – vienas iš svarbiausių mūsų mokyklos prioritetų dalyvaujant „ Kokybės Krepšelio“ projekte. Šiam tikslui įgyvendinti buvo suburta 6 narių darbo grupė, kuri ir rengė mokyklos tobulinimo planą, atsižvelgdama į 2019 m. gegužės 14–15 d. mokykloje vykusio išorinio rizikos vertinimo rekomendacijas, pasitelkdama paskirto konsultanto pagalbą.
   Darbo grupės nariai nuolat vykdo refleksijas, kurių metu aptaria vykdomas ar numato būsimas veiklas, inicijuoja jas ir įtraukia visą mokyklos bendruomenę. 2020 metų IV ketvirtyje įvyko keturios refleksijos-susitikimai.
   Šios grupės narių iniciatyva visi dalykų mokytojai buvo pakviesti susiburti ir kurti „VIP aplanką“, t. y. mokinio individualios pažangos aplankas, kurio reikalingumą susitikimo metu vaizdžiai pagrindė refleksijos vadovė Sonata Čibirkienė.
   Dar vienos refleksijos vadovė Laura Urbšytė susitikimo metu pristatė atliktos mokytojų anketinės apklausos išvadas (dalyvavo 13 mokytojų, dirbančių 5–8 klasėse). Apklausos tikslas – išsiaiškinti dabartinę padėtį dėl mokytojų darbo su skirtingų gebėjimų ir poreikių mokiniais. Gauti duomenys išanalizuoti ir pristatyti mokytojų posėdyje bei palyginti su mokinių apklausos rezultatais. Paaiškėjo, kad tuos pačius dalykus mokytojas ir mokinys supranta ir vertina skirtingai. Todėl sutarta kalbantis su mokiniais vartoti sąvokas diferenciacija, individualizavimas, asmeninė pažanga, kompetencijos.
   Tam, kad projektas teiktų visapusišką naudą siekiama didinti mokytojų vidinę motyvaciją, stiprinti jų įsipareigojimus atliepiant mokinių poreikius. Nuolat ieškoma naujų idėjų, jomis dalijamasi.
   Svarbu prisiminti, jog mokymo – ugdymo sąveika pirmiausiai vyksta tarp mokinio ir mokytojo, o tai iš esmės turėtų sąlygoti gerus mokymo(si) rezultatus. Orientuojamės į gebėjimą mokytis ir tobulėti visą gyvenimą šiuolaikinėje dinamiškoje ir vis labiau modernėjančioje visuomenėje. Šie kriterijai skatina siekti kokybės organizuojant ugdomąjį procesą. Žinoma, tai reikalauja nemažai fizinių ir protinių išteklių, tačiau tikime, jog įdėtos pastangos atsipirks.

Informaciją parengė anglų kalbos mokytoja Vida Senkuvienė

Metodinė diena

Metodine diena

   Vienas iš žmonių mokymo(si) būdų yra keitimasis patirtimi. Tai yra patikimas kelias į profesionalumą. Kitas – dalijimasis turima patirtimi: jis skatina žmogaus augimą, brandą. Todėl remdamosi mokymosi vieniems iš kitų principu mūsų mokykloje balandžio 19 d. mokytojos Aušra Biskienė ir Laura Urbšytė nuotoliniu būdu organizavo „Metodinę dieną“, kurios dalyviai buvo 5–9 klasių mokiniai ir šiose klasėse dirbantys mokytojai, pagalbos mokiniui specialistai.
   Ši diena yra viena iš mokyklos pagrindinio ugdymo programos ugdymo plane numatytų ugdymo dienų, skirtų praktinei, pažintinei, socialinei veiklai. Kitas svarbus argumentas, kodėl vyko ši diena, t.y. „Kokybės krepšelio“ projekto veiklų įgyvendinimas. Mokyklos veiklos tobulinimo plano vienas iš uždavinių yra „sustiprinti mokytojų profesionalumą planuoti ir organizuoti pamoką skirtingų gebėjimų ir poreikių mokiniams“. Taigi organizuojant „Metodinę dieną“ visos veiklos diferencijuotos atsižvelgiant į šios dienos dalyvių – mokytojų ir mokinių - darbo pobūdį, turimą patirtį, keliamus tikslus ir lūkesčius.
   „Metodinės dienos“ veiklos buvo organizuotos, taip, kad vienu metu atskirai galėjo mokytis tiek mokytojai, tiek mokiniai. 5–9 klasių mokiniai savarankiškai (be mokytojų pagalbos) bendradarbiaudami bei naudodamiesi pateiktomis instrukcijomis, užuominomis išsprendę galvosūkius aplankė įvairias savo gyvenvietės vietas ir sukūrė baigiamuosius darbus vaizdo ir garso formatu. Įsivertinant bei aptariant dienos veiklas mokiniai džiaugėsi vieni kitų pagalba, įdomiomis užduotimis, klasės draugų įsitraukimu bei aktyvia veikla gamtoje, kuri leido atitrūkti nuo kompiuterių ekranų.
Išnaudojant patį vertingiausią mokymosi šaltinį – patirtį – mokytojai rinkosi į veiklą, kurios metu vieni dalinosi, o kiti perėmę, taikė sau. Šiuolaikinės ugdymo sistemos kelia vis kitus tikslus, vis garsiau ir atviriau kalbama apie ugdymo pritaikymą kiekvienam mokiniui, todėl ir mokytojas nuolat turi priimti naujus iššūkius ugdant skirtingų gebėjimų, poreikių, interesų turinčius mokinius. Jau nuo 2008 m. BUP diferencijavimas yra ypač ryškiai išskirtas, o 2016 m. BUP suteikia mokytojui dar didesnę laisvę ugdymo turinį pritaikyti konkretaus mokinio poreikiams. Kaip tai vyksta pamokose ir dalinosi mūsų mokyklos mokytojai: vyresnioji lietuvių kalbos mokytoja Aušra Biskienė, vyresnioji dailės ir technologijų mokytoja Laura Urbšytė, vyresnioji istorijos mokytoja Sigita Urbonienė bei anglų kalbos mokytoja metodininkė Vida Senkuvienė. Jungiamoji pranešimų tema „Diferencijavimas – pagalba mokiniui“, kad kiekvienas patirtų mokymosi sėkmę. Todėl mokytojo tikslas taip pritaikyti ugdymo turinį, kad kiekvienas mokinys pagal savo išgales ir poreikius bręstų kaip asmenybė, įgytų kompetencijų, būtinų tolimesniam mokymuisi bei prasmingam, aktyviam gyvenimui šiuolaikinėje visuomenėje. Taigi, kad diferencijavimas būtų sėkminga pagalba mokiniui, svarbu mokytojui ne tik žinoti diferencijavimo būdus ar būti savo srities profesionalumu, tačiau reikia turėti ryšį su mokiniu, kad įžiebtumėme jam sėkmę.
   Apibendrinant dienos veiklas tiek mokiniai, tiek mokytojai peržiūrėję mokinių sukurtus darbus, galėjo džiaugtis gautu rezultatu. Vieniems jis kalbėjo apie tai, kokia svarbi yra pagalba, kitiems apie savivertės augimą, nes „aš tai padariau, kadangi manimi kažkas tikėjo“, tretiems, kad tobulumui nėra ribų, dar kitiems, kad „jie tai gali padaryti ir savarankiškai“.
    Už bendradarbiavimą dėkojame mokyklos bibliotekininkei Vilijai Urbšienei.
   Nuotraukos mokytojos Lauros Urbšytės bei mokinių.
   Mokinių darbus vaizdo formatu galite peržiūrėti mokyklos Facebook paskyroje.

Parengė lietuvių kalbos mokytoja, direktoriaus pavaduotoja ugdymui Aušra Biskienė

N12750 N12751 N12752 N12753 N12754 N12755 N12756 N12757 N12758 N12759

Individualūs trišaliai pokalbiai pasiekimų aptarimui

   Projekto „Kokybės krepšelis“ veikos tobulinimo plane viena iš numatytų veiklų – individualūs (trišaliai) pokalbiai apie mokinio sėkmę, kuriuose dalyvavo klasės vadovas, mokinys ir jo tėvai. Idėją organizuoti šiuos pokalbius visose klasėse pasiūlė pradinių klasių mokytojos, kurios tai jau taikė keletą metų.

   Balandžio 20 d. susirinkę klasių vadovai diskutavo, dalinosi įžvalgomis apie įvykusių pokalbių sėkmes ir nesėkmes. Kiekviena vadovė pasirinko skirtingą pokalbio vedimo formą, bet visų ašis buvo individuali mokinio pažanga, jo sėkmių akcentavimas, paties mokinio lūkesčiai bei priimti susitarimai, kaip galėtų įveikti mokymosi sunkumus. Mokiniai su klasių vadovų pagalba mokėsi kelti konkrečius ugdymosi tikslus, didesnę atsakomybės dalį dėl mokymosi prisiimdami sau. Dalis klasių vadovų mokiniams pateikė įvykusio pokalbio grįžtamąją ataskaitą ir gegužės mėnesį vėl grįš prie keltų lūkesčių, tikslų.
   Visi klasių vadovai džiaugėsi pokalbių nauda. Jie tikisi, kad ir tėvams tai buvo naudinga. Po pokalbio nutarta ir kitais mokslo metais tęsti trišalius pokalbius, kurių centre būtų vaikas ir jo asmenybės pažinimas.

Informaciją parengė pradinių klasių mokytoja, MVT plano įgyvendinimo darbo grupės narė
Renata Klimavičienė

MVT plano tarpine ataskaita

vrs

 smm

Kontaktai:

Mokyklos kodas 190489549
Mokyklos adresas:

Liepų g. 39,
Keturvalakių mstl.,
Keturvalakių sen.,
70321, Vilkaviškio r. sav.

Tel. 8 342 41 616

El. paštas: 

Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.     

(C) Vikaviškio r. Keturvalakių mokykla-daugiafunkcis centras 2012-2020. Free joomla templates | Pritaikė Giedrius Plečkaitis